Home

Univerzita třetího věku praha 2022

Seznam univerzit třetího věku pro seniory: « Třetí věk

Univerzita třetího věku Sekretariát Centra CŽV Bc. Lucie Bubrín. Jana Budská. jana.budska@pedf.cuni.cz. tel. 221 900 342 Centrum CŽV Spálená 10, Praha 1, 1. patro. Písemnosti zasílejte na korespondenční adresu fakulty: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.. Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem celoživotního vzdělávání zájmově orientovaným. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se. PROGRES (2017-PRVOUK (2012-2016) Pregraduální výzkum; Doktorské studium; Univerzita třetího věku. V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje osobám se statutem důchodce a invalidním důchodcům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni, které vysoké školy v rámci svých akreditací již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.. Vzdělávací aktivity pro seniory na bázi jednotlivých akreditací jsou zaměřeny na podporu.

Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze. Kategorie kurzů: V nabídce se momentálně nenachází žádný kurz. Vyhledat kurzy: Zimní semestr U3V 2016/2017. Letní semestr U3V 2016/2017. Zimní semestr U3V 2017/2018. Letní semestr U3V 2017/2018. Zimní semestr U3V 2018/2019 Katalog programů Univerzity třetího věku (dále jen U3V) na Univerzitě Karlově byl každoročně vydáván při příležitosti celouniverzitní akce s názvem Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů konající se zpravidla vždy v dubnu. Katalog programů U3V zahrnoval nabídku programů všech fakult a některých součástí UK, které realizují U3V.

Přednášející PhDr. Petra Hoftichová 2016/17 zimní semestr 2017/18 zimní semestr letní semestr 2018/19 zimní semestr 2019/20 zimní semestr 2020/21 zimní semestr letní semestr doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc. (katedra filozofie, e-mail: vanek@vse.cz) ostatní semestry Obsah Do zimního semestru 2012/13 a od letního semestru 2013/14: Dějiny umění - Monografické přednášky o. Univerzita třetího věku nabízí pro akademický rok 2015/2016 v Opavě studium předmětů anglický, německý, francozský a italský jazyk, počítačová gramotnost, digitální fotokomora, dále cyklus přednášek (Postavení občana ve společenském životě v zimním semestru a Historické proměny evroé společnosti v letním. Přihláška ke studiu Univerzity třetího věku na ČZU pro akademický rok 2017/2018. Přihláška prihlaska-u3v-18-19.docx: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol IČO: 60460709. Praha 2017. Univerzita třetího věkU Nabídka vzdělávacích akcí pro akademický rok 2017/2018. 4 Obsah Zimní semestr 2017/2018 říjen až prosinec 2017 Americká literatura 1900-1950 9 Český dokumentární film - historie, osobnosti, témata, přístupy 9 Filmový seminář 1

Univerzita třetího věku (U3V) je zájmově orientovaným programem, který probíhá formou přednášek zaměřených na vzdělávání osob v každém věku, především pak v postproduktivním věku Univerzita třetího věku (U3V) Programy U3V uskutečňované univerzitou jsou programy splňující všeobecné zásady kladené na tento typ programů Asociací univerzit třetího věku v České republice. Jsou určené seniorské populaci, tj. občanům v důchodovém věku, ale jejími účastníky mohou být výjimečně i posluchači. FF > Studium > Další vzdělávání > Univerzita třetího věku > Informace pro zájemce. Kontakt. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání Na Příkopě 29, 3. patro. 110 00 Praha 1 . Doručovací adresa Univerzita Karlova Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha Univerzita třetího věku; Aktuality U3V; U3V 2017 - 2019; U3V 2017 - 2019. Nabídka kurzů, včetně termínů a přihlášky pro nový dvouletý cyklus kurzů U3V 2017 - 2019 bude zveřejněna 5. května 2017 Univerzita 3. věku MOST Stručný obsah. Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky. Úloha VŠFS v projektu. VŠFS je realizátorem projektu

Univerzita třetího věku (U3V

Univerzita třetího věku (U3V) je součástí programu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Kurzy U3V patří do kategorie zájmových kurzů. Studium je určeno seniorům, kteří dosáhli důchodového věku a mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných medicínských oborech Univerzita třetího věku (U3V) je jednou z forem celoživotního vzdělávání, které Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) uskutečňuje jako člen Asociace univerzit třetího věku. Kurzy U3V se realizují podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Garant a přednášející PhDr. Dana Stehlíková, CSc. (dana_stehlikova@nm.cz) Akademický rok 2020/21 Letní semestr 2020/21 Slavné sbírky umění a slavní sběratelé Zaměření předmětu Kurs tematicky rozvijí předchozí cyklus přednášek tak, že navazuje na zmíněné sbírky a sběratele, aniž by opakoval minulé, pokračuje v přehledu vybraných významných sbírek umění. Univerzita Karlova v Praze in f ormace O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2016/2017 ob.indd 1 24.03.16 10:5

Univerzita třetího věku Filozofická fakulta Univerzity

Univerzita třetího věku - Centrum celoživotního vzdělávání

Od 1. června až do 1. září 2017 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity Univerzity třetího věku. Přestěhovali jsme se do nové budovy na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň. Jezdí sem z nádraží Holešovice na autobusovou zastávku Pelc-Tyrolka linka 187. Je možné také využít linku 201 na zastávku Kuchyňka, ale je to pěšky o něco dál Univerzita třetího věku v regionech 2017 - hodnocení projektu 17.1.2018 Zbyněk Dohnal Univerzita 3. věku , Vzdělávání , Vzdělávání seniorů Projekt Univerzita třetího věku v regionech 2017 - v tomto roce se projevil významný vzestup zájmu zařízení sociálních služeb Univerzita třetího věku je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů rozdělených do tematických bloků. Pro akademický rok 2016/2017 jsou vypsány dvousemestrální kurzy Člověk a společnost a Naše zahrádka. Přihlášky přijímá univerzita od 13. dubna 2016 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.. Vedoucí práce Marie Vacínová. PLESNÍKOVÁ, Barbora. <i>Stárnutí a osobnost seniora, Univerzita třetího věku</i> [online]

Univerzita třetího věku - Centrum celoživotního vzděláván

 1. Asociace univerzit třetího věku, z.s. je sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání, určené občanům české republiky v důchodovém věku
 2. Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky
 3. 2017 Věc: Program celoživotního vzdělávání - Univerzita třetího věku Základy katolické teologie Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Statutu Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2017/2018 program Univerzity třetího věku Základy katolické teologie a.
 4. Univerzita třetího věku je určena zájemcům, kteří mají nárok na starobní důchod a dosáhli 60 let věku. Absolventům kurzů a programů U3V vydává ČVUT v Praze osvědčení, jehož předání probíhá po ukončení akademického roku při slavnostním shromáždění v Betlémské kapli
 5. Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství

Univerzita třetího věku - 3

Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědeckovýzkumných a společensko-kulturních aktivit Univerzity Palackého Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha osvědčení, jehož předání probíhá v kapli Sacre Coeur, v.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Český hraný film 2013-2017 22 Filmový seminář II 22 Historická reflexe soudobých dějin 23 , 110 01 Praha 1. Kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy vedle vrátnice) Univerzita třetího věku Vzdělávací program je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychologie stárnutí jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů a technik podporujících zvládání projevů stáří a stárnutí za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života První univerzita třetího věku vznikla ve Francii v roce 1973 z podnětu prof. P. Vellase a byla reakcí na generační konflikty. Jejich vytváření se pak rychle šířilo do dalších. Zimní semestr akademického roku 2017/2018 začíná v týdnu od 18. září 2017. Výuka v jednotlivých ročnících programu Život s počítačem je rozvržena takto: 1. ročník poběží od 19. září každé úterý od 16.00 do 18.30 2. ročník poběží od 21. září každý čtvrtek od 17.00 do 19.3 Univerzita třetího věku je vzdělávací aktivita prováděná na vysokoškolské úrovni (přednášky, semináře, cvičení), a určená zejména pro seniory. Vzhledem k aktuální situaci se od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání ruší kurzy U3V)!!! Facebook U3V - NOVĚ JSME NA FACEBOOKU. Náplň celoživotního vzdělávání na VUT v.

U3V, VU3V - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz

Předávání metodických zkušeností - vzdělání budoucích umělců začíná často v raném věku, dobré vedení je základem. Univerzita třetího věku. Umění je krásnou náplní života. Proč to nezkusit? Zjistit více 118 00 Praha 1 Aktuální informace o zahájení a průběhu kurzu Univerzity třetího věku - 22. září 2020 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 10. září 2020 jsme vás informovali na webových stránkách fakulty (v rubrice Kurzy - Univerzita třetího věku - Dokumenty Univerzity třetího věku) o možnostech výuky v kurzu Univerzity.

Univerzita třetího věku V akademickém roce 2019/2020 probíhá dvousemestrální Kurz českého znakového jazyka I. a II. V akademickém roce 2020/2021 plánujeme otevřít dva dvousemestrální kurzy 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Pedagogická způsobilost Bakalář Plus Profesní kurzy Univerzita třetího věku Přípravné kurzy. Prague Geotechnical Lecture - Environmental Geotechnics: Looking back, Looking forward do sídla AV ČR, Národní 3, Praha 1, obě pod vedením prof. R.Kerryho Rowea, Queen´s University, Canada. Datum konání 13.4.2017. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - akademický rok 2019/2020 Aktuální nabídka vzdělávacích programů a kurzů v letním semestru akademického roku 2019/2020 Studijní obory a volitelné kurzy , zájmové vzdělávací programy a kurzy, výběrové přednášk

Na základě žádosti Ministerstva školství o zvážení možnosti navýšení počtu přijatých uchazečů na 2. LF UK kvůli tomu, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity neobdržela akreditaci potřebnou k otevření studia pro nově přijaté uchazeče studijního programu Všeobecné lékařství, děkan 2. LF UK posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu Dokumenty Univerzity třetího věku Název souboru Přípona Vytvořeno; Program přednášek a organizace výuky U3V 2020/2021: docx : 2. 10. 2020 : Aktuální informace o zahájení a průběhu kurzu U3V - 22. září 2020 : docx : 22. 9. 2020 : Informace k závěrečným pracím U3V 2020/21: docx : 15. 9

Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum . Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM. Důraz je kladen na témata spojená s městem Brnem a jeho okolím Program CŽV - univerzita třetího věku: 6237: Jak poslouchat vážnou hudbu IV. 2020/2021: Filozofická fakulta: Jazykové centrum: Program CŽV - univerzita třetího věku: 6316: Jazykový kurz - Latina pro seniory: 2020/2021: Filozofická fakulta: Centrum dalšího vzdělávání: Program CŽV - univerzita třetího věku: 6317: Jsem. Programy Univerzity třetího věku 2020/21: nově zahajované a pokračující = možnost doplnění volných míst Základní informace: V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU , náměstí Winstona Churchilla 1938/4,Praha,13000 Praha Univerzita třetího věku je určena především pro seniory. Cílem této formy celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti většinou neslouží k výkonu povolání), ale i zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladší generací

Katalog programů U3V a Brožurka U3V - Centrum

Virtuální Univerzita 3 Věku, Kulturní dům Střelnice Vrchlabí je kulturní a vzdělávací zařízení zaměřené na zábavné a vzdělávací pořady, divadelní představení, koncerty, organizování zájmových činností a besed, pořádání výstav, pořadů pro děti. Slouží veřejnosti Vrchlabí a širok 10. 2016 - Univerzita třetího věku, Praha 21. 10. 2016 - Univerzita třetího věku, Praha. 21. 10. 2016 12:06 Centrum ROSA - Praha 8 3.5.2017 - Život 90 - Praha 1 5.4.2017 - Život 90 - Praha 1 3.4.2017 - Čakovice. Sdílet. 21. 10. 2016 - Univerzita třetího věku, Praha Diskutovat (0) Další články k tématu.

Všeobecné lékařství Rozvrhy a rozpisy výuky naleznete také v SISu Univerzita třetího věku FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku. Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby (součást úvodního běhu pro studenty 1. ročníku bakalářského programu.

U016 Dějiny umění - Univerzita třetího věku - Vysoká škola

Univerzita třetího věku je zakončena slavnostním předáním osvědčení v Karolinu. K získání osvědčení je třeba absolvovat nejméně 4 semestry výuky. Ostatní podmínky jsou shodné s dosavadními kurzy celoživotního vzdělávání. Letní semestr akademického roku 2015-16: Uvedení do Nového zákona. Zahájení kurzu: 4. 3 Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac

Univerzity třetího věku Helpne

Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v důchodovém věku v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá. třetího věku Informace o programech celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově akademický rok 2019/2020 UNIVERZITA KARLOVA Kontakt Univerzita Karlova Centrum celoživotního vzdělávání Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1 cczv@ruk.cuni.cz www.cczv.cuni.cz Katalog programů Univerzity třetího věku Tento odkaz můžete zkopírovat a použít například jako záložku prohlížeče pro zobrazení aktuální pozice v Prohlížení IS/STAG

Kurzy třetího věku na Univerzitě obrany předávají

Nabídka programů U3V - Univerzita Karlov

2017. Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence Přednášející: studenti lékařeské fakulty; Energetika v kontextu klimatických změn Přednášející: Mgr. Filip Černoch, Ph.D. Adresa. Univerzita třetího věku Komenského nám. 2 602 00 Brno 1992 - 1995: Doktorské studium, FF UP v Olomouci, obor sociologie : 1969 - 1974: FF UP v Olomouci, obor pedagogika dospělých se zaměřením na sociologii prác Univerzita třetího věku V programech celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízí KTF UK široké veřejnosti své odborné zkušenosti a výsledky vědeckého bádání. Svou nabídkou tyto kurzy pokrývají oblast katolické teologie a pastorace, dějin umění a dějin evroé kultury

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice Západočeská univerzita v Plzni - Univerzita třetího věku - ak. rok 2016/2017 Studijní předmět: Úvod do staroegyptského umění Název přednášky: Umění NK IV: 19. a 20. dynastie Autor sylabu: Petra Maříková Vlčková Datum konání přednášky: 11.01.2017 20. dynastie - politika. Dynastické jméno: Ramesse: Setnacht. V regionech, které jsou na systému pohotovostních stupňů MZ ČR (tzv. semaforu) označeny červeně nebo oranžově platí dočasně úplný zákaz prezenční výuky na vysokých školách, včetně celoživotního vzdělávání, pod které spadá i Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku; Veřejné publikace a studijní materiály; Univerzitní knihkupectví Remedium Praha: 2017: Kurz Právní problematika při poskytování zdravotních služeb, mlčenlivost, nedobrovolné léčení, agresivita, IPVZ Praha: 2017: Kurz Focusing Brno: 2016 Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni zahajuje jubilejní, dvacátý školní rok. Studium je součástí systému celoživotního vzdělávání a je určeno pro zájemce z řad seniorů, kteří mají zájem o rozšiřování znalostí a duševní aktivitu

Univerzita třetího věku AM

Univerzita třetího věku - slavnostní imatrikulace 2017 (fotografií: 16). Studium dalšího 1. ročníku svitavské Univerzity třetího věku V. O. Ottendorfera bylo zahájeno za přítomnosti starosty města D. Šimka ve středu 4. října 2017 slavnostní imatrikulací v obřadní síni městského úřadu Virtuální univerzita třetího věku - konzultační středisko v Novém Bydžově má prvních 23 absolventů, kteří absolvovali 6 semestrů a úspěšně zvládli celkem 42 testů. V květnu 2018 v aule České zemědělské univerzity v Praze úspěšní absolventi převzali při slavnostním ceremoniálu osvědčení Univerzita třetího věku ZČU v Plzni. 200 likes · 21 talking about this · 10 were here. Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory a občany v.. Opava Univerzita třetího věku (U3V) 12139/2017-2-721. Italština Opava Univerzita třetího věku (U3V) Obsahová náplň kurzu Italský jazyk je zaměřena především na získávání základních znalostí italské gramatiky a na osvojování slovní zásoby Univerzita třetího věku Svitavy. 54 likes. Univerzita třetího věku Valentina Osvalda Ottendorfera ve Svitavách poskytuje vzdělání seniorům ze Svitav a okolí. Funguje při svitavském gymnáziu

Univerzita třetího věku (U3V), se kterou jsme se již seznámili, je skvělou příležitostí, jak jít s dobou i v seniorském věku.Posluchačům umožňuje seznamovat se s nejnovějšími poznatky z oblasti vědy, historie i kultury 1991 - 1994 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta Praha (ThLic.) 1981 - 1986 Římskokatolická bohoslovecká fakulta v Litoměřicích Odborná praxe: 2015-2017 Pozice - odborný spolupracovník Členství ve vědeckých radách: (Univerzita třetího věku - prof. Martin Weis). Kontakt. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Zemědělská 5, 613 00 Brno. Telefon: +420 545 135 234 czv@mendelu.c Univerzita třetího věku - cvičení pro seniory. ÚTVS Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS) v letošním roce organizuje Sport seniorů I a Sport seniorů II. Oba kurzy jsou již naplněny, účastníci nového kurzu se přihlásili již na jaře. Kurzy budou ukončeny slavnostní promocí v Betlémské kapli

pro Univerzitu třetího věku 2 semestry do 30 . 6 . 2018 600 Kč za 1 akademic-ký rok (za kompletní program U3V) Dialog generací 2 semestry do 30 . 6 . 2017 Kulturně-historický cyklus přednášek 2 semestry do 30 . 6 . 2017 Uvedení do latinského jazyka a římských reálií 2 semestry do 30 . 6 . 2017 Vzdělávací exkurze U3V. Univerzita třetího věku - pojďte se s námi vzdělávat Jak být úspěšný na trhu práce v seniorském věku Přihlášení vyhledávat použitím Google pouze v aktuální sekc Univerzita třetího věku (U3V) U3V je vzdělávací program zaměřený na zájemce o celoživotní vzdělávání v postproduktivním věku. Vzdělávací kurzy U3V nabízejí velké množství nejen zajímavých, ale také užitečných témat. Nahlédněte do nabídky, zdali něco neosloví i vás. Těšíme se na vás Písemné testy v přijímacím řízení 2020/2021. Počty přijatých v minulých letech: Přehled přijímacího řízení 2020/2021. Přehled přijímacího řízení 2019/202 Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c

pod Institutem CV na: Univerzita třetího věku; otevřou se Informace o studiu U3V s nabídkou všech 5 kurzů U3V a Informační brožurkou. Kliknete na brožurku, otevře se ke čtení. Pak od 1. 4. 2017 znovu najedete až na Informace o studiu U3V, najedete pacičkou na vybraný kurz a kliknutím otevřete přihlášku do tohoto kurzu Oficiální stránky Obce Řenče. Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci - V OBRAZE Během osmi let, kdy Univerzita třetího věku na Vysočině funguje, prošlo kurzy na 700 posluchačů. Studium je tím nejvhodnějším lékem proti neduhům stáří. Obohatí člověka o nové poznatky. Velkým přínosem byly i pohybové lekce s praktickými pomůckami, poznamenala nejstarší účastnice letošního kurzu Květa.

O univerzitě / Univerzita / Doučování na SU Studenti Slezské univerzity nabízejí v aktuální nelehké době distanční výuky pro žáky a studenty nižších typů škol, zejména 2. stupně základních a dále středních škol, přátelské dobrovolné doučování v oblastech Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Univerzita třetího věku vysílá třikrát až čtyřikrát týdně. Vysílání trvá 60 až 90 minut a po ukončení je daná přednáška přístupná ještě týden. To naši posluchači velmi vítají, protože se na přednášky mohou podívat v čase, který jim nejlépe vyhovuje a klidně si je pustit i vícekrát

Univerzita třetího věku. Univerzita třetího věku je dnes už standardní služba, kterou poskytuje DAMU především seniorům. Nejde o zvyšování kvalifikace, nabízíme spíše prostor pro přemýšlení o divadle a dramatickém umění vůbec. Zjistit víc VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. PROMOCE 11.5.2017, Praha Informace o cestě.pdf (91379) Pokyn k promocím.pdf (236972) 1.2.2017 byl zahájen letní semestr 2016/2017 na téma CESTOVÁNÍ, CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI, který byl ukončen 30.4.2017. 1. lekce. 1.2.2017. 10,00 - 11,30. Letní semestr akademického roku 2016/2017 začíná v týdnu od 13. února 2017. Výuka v jednotlivých ročnících programu Život s počítačem je rozvržena takto: 1. ročník poběží od 14. února každé úterý od 16.00 do 18.30 2. ročník poběží od 16. února každý čtvrtek od 17.00 do 19.3 Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce. Od 1. června až do 30. srpna 2019 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity Univerzita třetího věku ZČU v Plzni, Plzeň. 217 To se mi líbí · Mluví o tom (47) · Byli tady (10). Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory a..

Letní semestr akademického roku 2017/18 seniorů, účastníků Virt U3V (virtuální univerzity třetího věku) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, byl oficiálně zahájen v pátek 2. února první přednáškou na téma Proměny a vývoj architektury a urbanismu regionu ve 20. stolet Petřvald - univerzita třetího věku, 16.5.2017 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb Tel. ústředna: +420 224 381 111 Infolinka: +420 224 381 888 GPS souřadnice: 50,129976, 14,373707 PIC: 999912570 OID: E10209207 DUNS: 36057649 Pro zájemce o studium na Univerzitě třetího věku bude k dostání i nový katalog programů pro akademický rok 2016/2017. V případě, že si některý kurz vyberete, budete mít možnost ihned se na něj přihlásit. Den celoživotního vzdělávání se koná v sobotu 16. 4. v historických prostorách Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1)

Domů » Studium » Univerzita třetího věku - U3V. Univerzita třetího věku - U3V. CHRONOLOGICKÁ TABULKA . Přednášky PhDr. Zuzany Bláhové Sklenářové, Ph.D.: Archeologie - co a jak? Stavby a stavitelství v době bronzové 116 42 Praha 1, Tel.: +420 221 619 733 Fax:. Seminář dějin umění nabízí prostřednictvím Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity každý rok dva speciální tříleté kurzy zaměřené na nejrůznější témata z oboru dějin umění. Aktuálně vyučujeme následující kurzy: Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Tříletý kurz je věnován výkladu vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich.

Filozofická fakulta UK a Asociace Univerzit třetího věku ČR, Praha, 2018 (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.) Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Filozofická fakulta UK, Praha, 2017 (PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., PhDr 2017: Univerzita třetího věku: Gaudeamus igitur senes dum sumus. Poslední změna: 13. prosinec 2019 14:22 PDF TXT. Sdílet na: Váš názor. Kontakty. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň . Identifikátor datové schránky: piyj9b4. Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku, nejčastěji pro důchodce, protože ty označuje termín třetí věk.. Historie. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii, první studijní obory byly otevřeny roku 1973 na fakultě sociálních studií univerzity v Toulouse Kladenská univerzita třetího věku zahájila s novými obory. Praha jak ji málo známe a Pražské medailonky aneb O zajímavých lidech v Praze, se přihlásilo celkem 170 studentů. Při slavnostním zahájení dostali všichni studijní průkazy a také květiny od svých budoucích lektorů Fakulta organizuje každoročně také Univerzitu třetího věku. Univerzita třetího věku. Výuka probíhá formou přednášek, součástí každého kurzu jsou také exkurze k dokreslení přednášené problematiky. 165 00 Praha 6 - Suchdol IČO: 6046070

Kurzy celoživotního vzdělávání - Slezská univerzita

Čeština - jazyk světový? Ústav bohemistických studií i ve školním roce 2020-2021 připravil pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (U3V) kurz nazvaný Čeština - jazyk světový? Účastníci kurzu se spolu s lektory budou zamýšlet nad tím, zda a ev. v jakých oblastech česká kultura přesahuje hranice české kotliny a jaké je místo českého jazyka v rámci. 7/2017. ročník 25. Univerzita třetího věku : na KTF UK: K atolická teologická fakulta zve v rámci Univerzity třetího věku na kurz pro širokou veřejnost Základy katolické teologie. Pro na-stávající akademický rok je vybrán průřez všemi obory, které se na KTF. Ústav rehabilitace LF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Charakteristika Ústavu rehabilitace. Na ústavu rehabilitace jsou v současné době realizovány ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví dva studijní obory bakalářského typu, a to fyzioterapie a ergoterapie, a navazující magisterské studium oboru fyzioterapie, všechny v denní formě

Video: Informace pro zájemce Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Apple Museum Praha - exkurze - ISŠTE SokolovPrůvodce/průvodkyně / Nabídka v sekci &quot;Brigády&quot; naRouc - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 • Stavba rybnika navod.
 • Snář vlajka.
 • Citlivost zubu po porodu.
 • Tonya graves instagram.
 • Helmy shark 2017.
 • 24 týden těhotenství váha.
 • Datsun 240z for sale.
 • Prodej brambor znojmo.
 • Sedačky polstrin recenze.
 • Vlak berlin moskva.
 • Pid regulace arduino.
 • Info pelhřimov.
 • Namibie bezpečnost.
 • Bipolární afektivní porucha test.
 • Begónie.
 • Horoskopy lásky.
 • Video hdd recorder.
 • Earl sweatshirt wiki.
 • Nejlepší ortodoncie brno.
 • Lak na plíseň nehtů.
 • Jak zařídit byt 2 1.
 • Breastextra recenze.
 • Nezbytné statky.
 • Jak získat ochrannou známku.
 • Shutter online cz.
 • Převislé muškáty diskuze.
 • Povlaky na polštáře 45x45.
 • Antonín sova básně.
 • Převodník barev ncs na ral.
 • Zdroje emisí co2.
 • Bmw e70.
 • Ddm třinec judo.
 • Čd číslo vlaku.
 • Lví král film recenze.
 • Nová loď slezská harta.
 • Jessie j skladby.
 • Největší vrtulník.
 • Ota i. řecký.
 • Kompletni cisteni aut.
 • Divx 64bit.
 • P.s. stále tě miluju wikipedie.