Home

Neobnovitelné přírodní zdroje

PPT - Ideální plyn PowerPoint Presentation, free download

Mezi neobnovitelné přírodní zdroje bývá někdy řazeno rovněž jádro, protože zásoby štěpných zdrojů jsou neobnovitelné. Vzhledem k moderním technologiím měnící využití jádra se od toho však spíše upouští. V článku se zaměříme na ty hlavní neobnovitelné zdroje - uhlí, ropu a zemní plyn Neobnovitelné zdroje energie Zdroje energie Science Week [online].[cit. 2009-10-02]. Dostupné z WWW: Obnovitelné zdroje energie • Jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovují, a to samy nebo za přispění člověka Neobnovitelné jsou ty zdroje, které mají svůj kvantitativní limit. Jejich reprodukce je vzhledem k omezené časové dimenzi jednoho lidského života téměř nulová. Typickým příkladem jsou přírodní zdroje nerostného původu (např. ložisko hospodářsky využitelného nerostu - zlata , stříbra , mědi aj.) Obnovitelné zdroje. Forms category World Česky Obchod a služby Energetika Obnovitelné zdroje Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Bez aktivního přístupu může Česko přijít o evroé peníze na podporu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE).Na dnešní on-line tiskové konferenci se na tom shodli zástupci. Přírodě trvalo 5 miliónů let, aby vytvořila množství ropy, kterou spotřebujeme za 1 rok. I při nových technologiích těžby, rapidně klesá průměrná těžba. Brzo..

Abstract. Kromě souvisejících, ale vedlejších témat jsou stěžejním tématem této práce neobnovitelné přírodní zdroje. A sice jejich zásoba ve světě a zabezpečení se zaměřením na Českou republiku, která se nás pochopitelně dotýká nejvíce 3. 1 Zdroje energie. Přírodní zdroje energie se nejčastěji dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Toto víceméně ekonomické dělení je však zcela zavádějící a v podstatě jen jakousi reklamou na méně využívané zdroje. Za neobnovitelný zdroj jsou zpravidla označována fosilní paliva - ropa, zemní plyn a uhlí Přírodní zdroje jsou všechny složky krajinné sféry a jejich součásti, které člověk využívá k uspokojování svých potřeb. Můžeme je rozdělit na: Vyčerpatelné neobnovitelné (např. ropa, rudy, uhlí) člověk je těží rychleji než se dokážou obnovit NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE = nerostné suroviny, které vznikaly velmi dlouho, jejich množství je omezené - během několika desítek let tyto zdroje vyčerpáme. patří sem: všechny nerostné suroviny (stavební kámen, železné rudy, paliva Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: () energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy.

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka. Definice podle zákona č. 165/2012 Sb NEOBNOVITELNÉ - NEROSTNÉ SUROVINY energetické suroviny (paliva) - ropa, zemní plyn, hnědé a černé uhlí, rašelina rudy - černé kovy (železo) barevné kovy (měď, olovo,bauxit..) drahé kovy (zlato, stříbro, platina.. Neobnovitelné zdroje energie Svět - obnovitelné zdroje - energie - solární panely - větrná elektrárna - biomasa - Duration: 5:18. LeontynkaCZ 1,190 views. 5:18

Neobnovitelné přírodní zdroje - Vysokoškolské kvalifikační

Přírodní zdroje - obnovitelné - neobnovitelné Přírodní zásoby - známá množství p řírodního zdroje, které je možno využít v budoucnosti PŘÍRODNÍ ZDROJE Statky, které člov ěk odebírá z p řírody a p římo je využívá nebo p řetváří v r ůzné produkty Přírodní procesy, tj. p řírodní síly, kter nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodní zdroje ložiska nerostných surovin v České republice jsou různorodá, ale pro potřeby hospodářství nedostatečná nebo málo kvalitní některé nerostné suroviny jsou rozptýleny do malých ložisek a musí se nákladně a náročně těžit, což snižuje efektivitu jejich využit Přírodní zdroje energie a surovin Přírodní zdroje Jsou části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá k uspokojování svých potřeb Jde hlavně o zdroje surovin, energie a prostor pro různé činnosti Dělení a) neobnovitelné b) obnovitelné 1.Neobnovitelné přírodní zdroje Spotřebováváním se neobnovují Rudy - jsou nerostné suroviny k získávání kovů.

Přírodní zdroje, potenciály a hazardy. Přírodní zdroj je podle J. Drdoše (1992, 32) určitý prvek prostředí s užitkovou hodnotou, která představuje pro člověka možnost využití. Může se jednat o látky, energie i procesy (nerostná surovina, vodní energie apod.) 1kspa.c Hygienické, nealergické, vyrobené z obnovitelných materiálů, 100% přírodní, to je linoleum. Je dekorativní a stálobarevné. V nabídce pro vás máme mnoho různých barev a dekorů přírodního linolea, které lze vzájemně kombinovat. Vybíráte-li koberec, určitě si vyberete u nás

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu (2) Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. § 8. Znečišťování a poškozování životního prostřed Významným omezením však je, že přírodní a kulturní dědictví jsou nenahraditelné a neobnovitelné zdroje. An important limitation, however, is that the natural and cultural heritage are irreplaceable and non - renewable resources Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo chemie z 9. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy) Neobnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje, ze kterých se vyrábí energie.. Patří mezi ně: fosilní paliva: uhlí; ropa; zemní plyn; jaderná energie - štěpení jader . uran; plutonium; Charakteristická je pro ně velmi dlouhá doba obnovy nebo regenerace a omezené množství.Po jejich vyčerpání bude nutné používat jiný zdroj energie

neobnovitelné zdroje energie pára obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovují. řadí se mezi ně energie ze slunce, větru, vody, biomasy a geotermální energie. sluneční energi Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje. Půdy v České republice jsou vysoce ohroženy různými formami degradace. V současnosti jsou největším problémem zemědělských půd jejich zábory. Od roku 1927 ubylo v České republice 846 000 ha zemědělské půdy Přírodní zdroje jsou přirozené součásti, které se používají k výrobě hmotného zboží, stejně jako k udržování v určitých mezích vytvořeného prostředí lidí. Jaké jsou různé typy přírodních zdrojů? Mohou být skutečné a potenciální. První z nich se v současné době používá k výrobním zařízením přírodní zdroje ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka Další energetické zdroje Slunce. Výrobní faktory (práce, kapitál, přírodní zdroje), Neobnovitelné přírodní zdroje, Obnovitelné přírodní zdroje. 2. část. Trh neobnovitelných zdrojů - výnos z neobnovitelného zdroje, riziko, reálná úroková míra, prodej a ponechání neobnovitelného zdroje

Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, §7 odst. 2) 2) Obnovitelná energie je energie získaná ze zdrojů, které jsou v podstatě nevyčerpatelné (na rozdíl například od fosilních paliv, kterých je omezená zásoba) OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE a) neobnovitelné - vnikly v dávné minulosti a už nevznikají, jejich množství je omezené- stavební kámen, železné rudy, paliva aj. Nutno je využívat co nejhospodárněji! b) obnovitelné - působí neustále, jsou nevyčerpatelné - energie, Slunce, větru, pohybu vody, biomasy aj přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověk a [1] . Skutečnými zdroji obnovitelné energie jsou převážně energie z reakcí ve Slunci, energi Zdroje odvozené od sluneční činnosti, jako jsou energie vody, větru, biomasy, geotermální energie, slapové jevy a přímé sluneční záření. Neobnovitelné energetické zdroje Energie z fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a energie jaderná

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energi

 1. ulých týdnů, ať je vše v pořádku 3. kdo ještě neposlal ke kontrole, pošlete mi to na mail nebo wathsaap Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje
 2. neobnovitelné přírodní zdroje See: zdroje přírodní See also: ochrana přírodních zdroj
 3. Přírodní zdroje Neobnovitelné PZ - zdroje, které se spotřebováváním v přírodě vyerpají /jejich obnova mnoho tis. roků/ -fosilní paliva /uhlí, ropa, zemní plyn/ -rašelina -rudy /obecné kovy = měď, zinek, cín aj., drahé kovy = zlato, stříbro, platina aj. / -jaderná energie/uran
 4. neobnovitelné přírodní zdroje. Viz: zdroje přírodní Viz též: národní bohatstv í. Viz též: ochrana přírodních zdrojů.
 5. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikaj
 6. pŘÍrodnÍ zdroje Složky přírodního prostředí, které jsou nebo mohou být využívány k uspokojování rozmanitých materiálních a kulturních potřeb člověka a společnosti. Patří sem zejména nerostné suroviny, voda, lesy, ale i větší celky, jako například krajina

Každý žák základní školy přece ví, že ropa a uhlí patří mezi takzvané neobnovitelné přírodní zdroje, a jakmile je jednou vyčerpáme, jsme na suchu. Anebo snad ne? jiné zdroje udávají 59 až 62 %. Při uvažování průměrné účinnosti 61 % by tedy bylo třeba do baterií elektromobilů dodat 59 695 TJ ročně, při. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439 Obnovitelné zdroje energie jsou vpodmínkách ČR nefosilní přírodní zdroje energie, tj.energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy abioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie aenergie kapalných biopaliv ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje energie.Konkrétně se jedná o uhlí, ropu, zemní plyn, uran a přírodní obnovitelný potenciál (slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie). Primární zdroje energie jsou tedy takové zdroje, které neprošly žádnou lidmi provedenou přeměnou nebo transformačním procesem

k uspokojování svých potřeb. Přírodní zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají. [17] Druhotn Neobnovitelné zdroje energie se od obnovitelných liší tím, že se v nich sluneční energie akumulovala dlouhou dobu složitým procesem. Mezi neobnovitelné zdroje energie zahrnujeme fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, hořlavé břidlice a písky, rašelina) a uranovou rudu

Primární - primární zdroje energie jsou přírodní zdroje, které nejsou člověkem nijak transformované. Lze je rozdělit na neobnovitelné a obnovitelné. Neobnovitelné zdroje: fosilní paliva - uhlí, ropa, plyn; jaderná paliva; Obnovitelné zdroje: vodní energie; větrná energie; sluneční energie - tepelná, fotovoltaika. Přírodní zdroje = všechny zdroje surovin a energie, které slouží k uspokojování našich životních potřeb. rozlišujeme je na: Neobnovitelné zdroje. takové zdroje energie, u kterých se předpokládá, že budou maximálně v horizontu stovek let vyčerpány

Neobnovitelné zdroje energie - Envir

Obnoviteľné zdroje energie (Exajouloch za rok) Aktuálne (2006) Technický potenciál Teoretický potenciál Hydro 9 50 147 Biomasa 50 > 276 2 900 Veterná energia 0,12 640 6 000 Solárna energia 0,1 > 1 575 3 900 000 Geotermálna energia 0,6 - - Spolu 60 > 1 800 > 4 000 000. Neobnovitelné: -neboli vyčerpatelné -mají kvantitativní limit, možnost reprodukce téměř nulová Příklady: Přírodní zdroje nerostného původu - uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina - zlato, stříbro, mě Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, §7 odst. 2) A odpovězte si na otázku, zda palivo v množivém reaktoru má schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samo nebo za přispění člověka Přírodní zdroje - opakování pro ekonomiku významné přírodní zdroje, které jsou/budou využívány ve výrobě/spotřebě velikost přírodního bohatství → vliv na ekonomický a vědecko-technický pokrok významné hledisko pro klasifikaci přírodních zdrojů → hledisko reprodukovatelnosti obnovitelné neobnovitelné

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje

neobnovitelné přírodní zdroje. See: zdroje přírodní See also: národní bohatstv í. See also: devastace přírodních zdrojů. šetří přírodní zdroje surovin a energie, redukuje množství odpadů na skládkách, umožňuje opětovné využití odpadů, šetří vaše peníze (poplatek za odvoz odpadu se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad) třídění odpadu je nám uloženo zákonem. Jak třídit odpad . www.jaktridit.c Alternativou mohou být v tomto směru například tzv. obnovitelné zdroje energie. Mezi ně řadíme kupříkladu sluneční, větrnou, vodní či geotermální energii Výrobní faktory (práce, kapitál, přírodní zdroje), Neobnovitelné přírodní zdroje, Obnovitelné přírodní zdroje. 2. část Arial Výchozí návrh Zdroje energie Snímek 2 Snímek 3 Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Voda, vítr, slunce, biopaliv

Obnovitelné zdroje energie: Přílivová elektrárna

Kdy vyčerpáme neobnovitelné zdroje? - Srovnejto

Přírodní zdroje - A Author: Bogdan Nogol Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Hlavata Created Dat OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE.....95 12. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují (Prof. Ing Přírodní zdroje uhlovodíků mohou být: fosilní (neobnovitelné, např. ropa, zemní plyn, uhlí); recentní (obnovitelné, např. dřevo, plody, tuky); Uhlovodíky se vyrábí zpracováním ropy, zemního plynu a černouhelného dehtu (což je složka vznikající při zpracování ropy)

Obnovitelné zdroje energie: Energie vln | Eduportál Techmania

Přírodní zdroj - Wikipedi

přírodní zdroje See: zdroje přírodní See also: ochrana přírodních zdroj Přírodní zdroje - neobnovitelné přírodní zdroje - klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) Přírodní zdroje - obnovitelné přírodní zdroje - klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby PŘ - UČ str. 22 Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje, opiš si modrý rámeček z učebnice do sešitu PŘ (datum, nadpis, rámeček), opakování: pusť si videa zde, zde a zde 11. ČJ - pracuj podle instrukcí v příloze (jsou níže ke stažení, máte je i v emailu Díky recyklaci i samotné skládky zatěžují životní prostředí méně, a šetří neobnovitelné přírodní zdroje. Přesto se ale ne každý cítí k aktivní účasti na recyklaci motivován, tím spíše, že jde leckdy o komplexní, složitý proces. Když budete znát výhody třídění odpadu, a zároveň vědět, jak na to, je.

HOTDISC – nejmodernější zařízení na využití alternativních

Obnovitelné přírodní zdroje, podívejte se, kolik energie

Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje energie. Konkrétně se jedná o uhlí, ropu, zemní plyn, uran a přírodní obnovitelný potenciál (slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie). Primární zdroje energie jsou tedy takové zdroje, které neprošly žádnou lidmi provedenou přeměnou nebo. Př: Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje - opakování, Půda - učebnice str. 23 - 24, DÚ: Test - Nerosty a horniny, najdeš na G.c. Půda - prostuduj učivo na str. 23 - 24, Opiš zápis do sešitu, napiš vlastní zápis - význam půdy, nakresli obrázek - vrstvy půdy; Prozkoumej vzorek půdy na zahradě a urči její druh

PPT - ZEMĚPIS PRO 6

NENÍ ZÍTRA animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů

Přírodní energetické zdroje energetické zdroje vzniklé geologickým vývojem země a vlivem jiných přírodních pochodů. Obnovitelné energetické zdroje zdroje odvozené od sluneční činnosti, jako jsou energie vody, větru, biomasy, geotermální energie, slapové jevy a přímé sluneční záření. Neobnovitelné energetické zdroje Neobnovitelné přírodní zdroje: • Jsou vyčerpatelné a nereprodukovatelné • Hovoříme o optimální míře vyčerpávání. Typické příklady: • Ložiska nerostných surovin strana 8 . Omezené přírodní zdroje • Statky s nezápornou cenou strana 9 Neobnovitelné zdroje. Za obnovitelné zdroje naopak není považována biomasa, která je součástí geologických formací a je přeměněna v nerostné suroviny označované jako fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, ). Sluneční energie se v nich akumulovala před delší dobou 1 Neobnovitelné zdroje surovin 4 1.1 Terminologie 4 1.2 Pohled do historie a do představ lidstva 4 1.3 Názory na nevyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů surovin 4 1.4 Trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelná spotřeba 5 1.5 Fosilní paliva 6 1.6 Nerostné suroviny 7 2 Neobnovitelné zdroje surovin v ČR Biomasy Biologicky rozložitelná část odpadu a zbytků Výhodou je relativně nízká cena, využití odpadu a dokončení cyklu CO2 Nevýhodou je nízká výhřevnost a nutnost skladování Neobnovitelné zdroje Uhlí Ropa Zemní plyn Jaderná energie (uran) Uhlí Černé - starší (z prvohor), nejkvalitnější obsahuje až 95% uhlíku.

Neobnovitelné přírodní zdroje - COR

Zdroje naší planety nejsou neomezené. Používají je lidstvo jako materiál pro vytváření sociálních výhod a rekreačních aktivit. Někdy jsou bezděčně vynakládány ve velkém množství, což vede k vyčerpání zásob. Zvláště trpí neobnovitelné přírodní zdroje Co jsou neobnovitelné zdroje? Neobnovitelný zdroj je přírodní látka, která není doplňována rychlostí, jakou je spotřebována. Je to omezený zdroj. Fosilní paliva, jako je ropa, zemní plyn a uhlí, jsou příklady neobnovitelných zdrojů. Lidé neustále čerpají z rezerv těchto látek, zatímco vytváření nových zásob.

3. 1 Zdroje energie 3 Vlivy získávání a využívání ..

Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje energie. Konkrétně se jedná o uhlí, ropu, zemní plyn, uran a přírodní . Bude znát obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Klíčová slova: Elektrárna, druhy elektráren, obnovitelné zdroje, neobnovitelné zdroje, rozvodná Přírodní zdroje dělíme na neobnovitelné a obnovitelné. Neobnovitelné zdroje spotřebováváním zanikají, obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat. Mezi neobnovitelné zdroje patří nerostné suroviny (rudy, nerudy, fosilní paliva, radioaktivní suroviny) Obnovitelné zdroje jsou zdroje, které lze v průběhu času oživit přirozeným procesem. Na druhé straně neobnovitelné zdroje jsou přírodní zdroje, které nebudou v nejbližší době doplněny. Obnovitelné zdroje nezaniknou snadno, a proto jsou v přírodě udržitelné. Naopak, neobnovitelné zdroje se časem vyčerpávají, tj Klíčový rozdíl: obnovitelný zdroj je přírodní zdroj, který lze doplnit prostředky biologické reprodukce jiných přirozeně se vyskytujících procesů. Na druhou stranu, neobnovitelný zdroj je přírodní zdroj, který nemůže být doplněn oproti jeho spotřebě. Přírodní zdroje mají velký význam pro člověka a jiné tvory Přírodní zdroje jsou materiály nebo minerály, které existují bez jakéhokoli jednání lidstva. Jsou k dispozici v různých formách, tj. Obnovitelné nebo neobnovitelné

Vánoční trhy 2010 v Brně — Dagmar Adámková

NEOBNOVITELNÉ přírodní zdroje: vznikly v minulosti, nerostné suroviny OMEZENÉ MNOŽSTVÍ: stavební kámen, uran, železné rudy, ropa, uhlí apod. OBNOVITELNÉ přírodní zdroje: JSOU NEVYČERPATELNÉ - síla větru, Slunce, síla vody, biomasy - plyn z biomasy (hmota ze zbytků rostlin Neobnovitelné přírodní zdroje  nerostné suroviny vznikly v zemské kůře, zásoby omezené Obnovitelné přírodní zdroje  energie Slunce, energie větru, energie pohybů mořské a říční vody, energie vnitřního tepla Země (např. z podzemních teplých pramenů a gejzírů) nebo energie biomasy  jsou nevyčerpateln Materiál obsahuje dva pracovní listy využitelné i jako testy. Věnují se přírodním zdrojům. Doplněno prací s internetem a mapou ČR Neobnovitelné zdroje Neobnovitelné zdroje jsou ty přírodní zdroje, které nelze obnovit, jakmile jsou zcela spotřebovávány. Zdroje, které jsou obnovovány velmi pomalu, se také považují za neobnovitelné zdroje. Důvodem je to, že tyto zdroje nebudou k dispozici znovu nebo budou k dispozici pouze po dlouhou dobu Neobnovitelné zdroje energie Spalování fosilních paliv • uhlí zásoby 238 let • ropa 47let Obnovitelné zdroje energie jsou z pohledu lidského života nevy čerpatelné přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částe čné nebo úplné obnovy Znamená to, že se rychleji spotřebovávají, než obnovují. Neobnovitelné zdroje energie se označují jako klasické zdroje energie a jejich hlavní nevýhodou je produkce škodlivých látek, které vznikají při spalování. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a.

 • Msc lirica recenze.
 • Neopravnene stani body.
 • Je možné zneužít číslo účtu.
 • Instagram messages on pc.
 • Domácí škrob na prádlo.
 • Nasa a esa.
 • Tenerife v listopadu.
 • Jobs 2013.
 • Vánoční koleda youtube.
 • Rehabilitace po cmp cviky.
 • Yoyo ostrava.
 • Zavaření bloku motoru.
 • Pomazánka z patizonu.
 • Obrázky na pozvánky.
 • Reebok classic leather black.
 • Fans of prostějov.
 • Pomník palackého praha.
 • Zlatá rybka chov.
 • Coco film pro děti.
 • Roswell new mexico.
 • Časová osa wikipedie.
 • Terminátor dna.
 • Tvarohový dort pro děti.
 • Cihlový obklad.
 • Dj na svatbu vysočina.
 • Situační zpráva ochrany révy vinné 2019.
 • Pedig velikonoce návod.
 • Persen forte.
 • Jezero eden lake.
 • Včelařský kalendář 2017.
 • Mezilesní slať.
 • Kiko.
 • Ijen.
 • Největší vrtulník.
 • Arl nfa.
 • Schodiště inspirace.
 • Televizní hry na kazety.
 • Jezírková folie 2mm.
 • Drony v irsku.
 • Gumídci text.
 • Koho volit praha 5.