Home

Katalog podpůrných opatření charakteristika žáka

Katalog podpůrných opatření

v některé části konkrétních podpůrných opatření použity formulace o nedostatečnosti dovedností či výkonu žáka, vždy je třeba mít na paměti, že se nemusí vyskytovat u všech žáků zařazených do téhož stupně podpory. Praktická aplikace podpůrného opatření j

 1. se na přípravě Katalogu podpůrných opatření podíleli. V této části naleznete i výčet všech podpůrných opatření, která Katalog v současnosti přináší. Kapitola osmá je věnována organizačnímu a personálnímu zabezpečení implementace podpůrných opatření
 2. Katalog podpůrných opatření je zlomový po mnoha stránkách. Nejenže učitelé budou mít poprvé pohromadě a přehledně všechny dosavadní odborné zkušenosti ze vzdělávání znevýhodněných žáků, ale dokument také pomůže odstranit řadu nespravedlností, kterým byly některé děti ve školách vystaveny
 3. Druhy podpůrných opatření odpovídají věku žáka a stupni vzdělání a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 1.6.Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení
 4. (katalog) podpůrných opatření, podpůrná opatření, riziko vzniku speciálních vzdělávacích potřeb, charakter podpory, metody výuky, dokonce zabránit rozvoji problémů u žáka. Přehled podpůrných opatření dává základní mantinely pro þlenění opatření podle typů a stupňů obtíží žáků. Záměrně nemluvíme
 5. Cizinci - podpůrná opatření. Klíčovým zákonem, který se zabývá podpůrnými opatřeními pro děti s OMJ, je novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a.

- Katalog podpůrných opatření - Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (CZ.1.7./1.2.00/43.0003), Univerzita Palackého v Olomouci, Člověk v tísni - www.inkluze. upol.cz - obecná část - dílčí katalogy - katalog pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů -jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve. 8 KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ • OBECNÁ ČÁST PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍHO NEBO SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ Katalog podpůrných opatření, jak jsme uvedli, tvoří ucelený soubor informací. Na tuto obecnou část navazuje dalších sedm dílčích částí

Portaro - Webový katalog knihovny. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 415 dočasně zavřeno. Rozšířené vyhledávání. Podpůrná opatření ve vzdělávání Podpůrná opatření ve vzdělávání. Katalog podpůrných opatření poruchy chování. předkládaný Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění (dále jen Katalog) nabízí některé z praxí ověřených forem podpory žáků s překážkami v učení v důsledku příčin zahrnovaných do kategorie sociální znevýhodnění Katalog.

Katalog podpůrných opatření - odstraní nespravedlnosti ve

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve

 1. 3.3.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce
 2. Charakteristika 1. stupně podpory. Škola má za úkol identifikovat speciální vzdělávací potřeby žáka, navrhne, realizuje a vyhodnocuje podpůrná opatření v 1. stupni podpory. Když se zjistí, že tato podpůrná opatření stačí k naplnění vzdělávacích potřeb, dále je používá do té doby, po kterou jsou efektivní
 3. Charakter podpory - I. stupeň podpůrných opatření (Kdo, kdy a jak pracuje s Plánem pedagogické podpory.Role školy a školských poradenských zařízení, role rodičů.) Leden 2017. Podpůrná opatření I. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formo
 4. (cíle rozvoje žáka) III. Podpůrná opatření ve škole (Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.) a) Metody výuky (specifikace úprav metod práce s žákem) b) Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně mimo ni) c) Hodnocení žáka
 5. Katalog podpůrných opatření: metodika aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5716-1
 6. Katalog podpůrných opatření: dílčí část: pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2., přepracované a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5694-2. Jucovičová, D., Žáčková, H
 7. zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle jiného právního předpisu §10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ. 1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálníc Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálníc

Cizinci - podpůrná opatření, Národní pedagogický institut

Novela dále specifikuje podmínky aplikace podpůrných opatření v praxi školy a další novinky v oblasti vzdělávání žáků se SVP. Žák se SVP má podle novely školského zákona právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, které by mu měly pomoci naplnit jeho vzdělávací potenciál Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzděkávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Ostatní 1. vydání, 2015, 230 stran, ISBN 978-80-244-4689- Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění Ostatní 1. vydání, 2015, 360 stran, ISBN 978-80-244-4692- Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající ze zvýšeného rizika školního neúspěchu (zejména u tzv. žáků v riziku poruch chování, v hraničním pásmu mentálního postižení) − základní charakteristika, plán pedagogické podpory, využití podpůrných opatření prvního stupně V popisu jednotlivých podpůrných opatření se katalog věnuje i žákům, jejichž oslabení zrakového vnímání je ještě nižšího stupně než slabozrakost (v tomto případě se nehovoří o zdravotním postižení), ale při vzdělávání vzniká i u nich potřeba pracovat pomocí někte-rého z podpůrných opatření

Charakteristika podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu Katalog podpůrných opatření: dílčí část: pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 358 stran. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4655-4

Podpůrná opatření - výčet, členění, příklady ČOSI

Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. Plán pedagogické podpory žáka má písemnou podobu poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením (ŠZ, §16, odst. 1). Mezi žáky se SVP dle přílohy vyhlášky 27/2016 Sb., která blíže charakterizuje žáky se SVP a nároková podpůrná opatření, patří i žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka

Podpůrná opatření, MŠMT Č

oblastí (např. lékař, psycholog, sociální pracovník, pedagog) setkávají a společně navrhují opatření, jejichž cílem je usnadnit zotavení a návrat žáka do běžného života. Další doporučení naleznete v Katalogu podpůrných opatření - katalog pro žáky s potřebou podpor Obdobně jako termín vyhodnocení uplatňování IVP u žáka, pokud mu bylo toto podpůrné opatření přiděleno. (§16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016Sb.) Školské poradenské zařízení provede v dokumentaci žáka záznam o vyhodnocení poskytování podpůrných opatření, pokud průběžné hodnocení odpovídá stanoveným podpůrný Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Nová vyhláška č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ruší vyhlášku 73/2005 Sb., 147/2011 Sb. a mění systém poskytování podpůrných opatření : § 2 Podpůrná opatření

Katalog posuzování míry SVP u žáků s mentálním postižením, Pracovní verze materiálu k veřejné diskusi 3.5 STANOVENÍ MÍRY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 4.1.1 Obecná charakteristika domény. Mentální postižení souvisí s poškozením centrálního nervového systému, tak se mohou u žáků s lehkým mentálním postižením objevovat i známky organicity, poruchy pozornosti a aktivity: hyperaktivita (syndrom ADHD), hypoaktivita (syndrom ADD), nerovnoměrnosti ve vývoji dílčích schopností. Dále se mohou projevovat chronická a psychická onemocnění, která omezí jeho. Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka a studenta. Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření (dále jen PO) školou a školským zařízením

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy vání podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. (PLPP) sestavuje pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření (PO) třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučova BARVÍKOVÁ, J. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-4616-5 (tištěná verze), 978-80-244-4690-5 (elektronická verze)

Podpůrná opatření ve vzdělávání - Katalog Národní

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Podmínky školy: Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se v souladu s obecně uznávanými Příprava a realizace podpůrných opatření 1. stupn. Charakteristika vzdělávacího programu 1. Organizace výuky žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, realizace a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření je výchovný poradce školy, který úzce spolupracuje s třídními učiteli

Katalog podpůrných opatření poruchy chování — vítejte v

I. Charakteristika žáka a jeho obtíží Podpůrná opatření ve škole (Doplňte konkrétní postupy v těch kategoriích podpůrných opatření, které uplatňujete.) Nápověda. individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů. Pevně věříme, že inspirace a metodické podněty Vám pomohou lépe se vyznat v systému podpůrných opatření, dovedete lépe zacílit svou poptávku po nejrůznějším inkluzivním cvičebním náčiní, sportovně-kompenzačních či didaktických pomůckách. Katalog zaměřený na aplikovanou tělesnou výchovu vznikl proto Katalog podpůrných opatření. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Katalog podpůrných opatření. Po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. V případě, že podpůrná opatření nestačila, škola doporučí zákonnému zástupci vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC)

Podpůrná opatření - Základní škola a Mateřská škola Nedvědic

 1. Opatření šitá na míru hloubce postižení Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu školského zákona, kterou 28. srpna schválila česká vláda. Novela mimo jiné přináší změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 2. Obecná charakteristika. Tato opatření, na rozdíl od prvního Vzdělávací potřeby žáka zařazeného ve druhém stupni podpůrných opatření jsou ovlivněny aktuálním zdravotním stavem žáka, jiným kulturním či jazykovým prostředím nebo odlišnými životními podmínkami
 3. doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem. žáka a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření. v oblasti školských služeb
 4. Publikujeme tiskovou zprávu ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), která přináší detailní rozbor toho, jaké změny na jaké typy škol přinese novela školského zákona, která mění přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Původní zprávu, která byla publikovaná 28.1.,

O zařazení žáka do 1. stupně podpůrných opatření rozhoduje ředitel školy. V PLPP budou stanoveny metody práce se žákem, okruh vzdělávacích oblastí nebo předmětů, pro něž je vypracován, termín kontroly PLPP, termíny schůzky s pedgogy, vedením školy, zákonnými zástupci a žákem 5. Vhodná podpůrná opatření pro žáka s dyskalkulií. 6. Dynamická diagnostika, diagnostické přístupy propojující diagnostiku s intervencí. 7. Procedurální náležitosti poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupn . 8. Plán pedagogické podpory pro žáka s mírnými deficity dílþích funkcí. 9

Charakter podpory I

návrh podpůrných opatření v . oblasti školských . služeb. Neposkytuje-li . zákonný zástupce žáka . součinnost . směřující k přiznání podpůrných opatření, které jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje . škola a . školské poradenské zařízení . podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí Z výsledků šetření vyplývají spíše pozitivní zjištění, která poukazují na smysluplnost, užitečnost a pravidelné využívání podpůrných opatření ve výuce. Žáci dělají pokroky, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí. Výzkumné šetření dokazuje používání několika podpůrných opatření současně CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. získat důvěru u žáka, aby vědělo, že může vyjádřit svůj názor. možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření A KOL.: Metodika práce se žákem s PAS. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3309-7 ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z.: Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění: dílčí část. Olomouc: UP, 2015

Katalog podpůrných opatření. Vítejte v elektronické verzi Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Jedná se o ucelený manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich. 1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole - sledují a vyhodnocují navržená podpůrná opatření žáka, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, c) prevenci školní neúspěšnosti, d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k. Charakteristika poradenských služeb a jejich průběh poradenská pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům škol při uplatňování podpůrných opatření, metodická pomoc učitelům při tvorbě inkluzívního prostředí třídy, tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků. podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů Charakteristika: Financování: 1 Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí.

Charakteristika vzdělávacího programu 1. Organizace výuky Poznatkové základy se vytvářejí v předmětu biologie, chemie a ekologie, kultivace žáka v tom zapojenými do vytváření, realizace a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření je výchovný poradce školy, který úzce spolupracuje s třídními učiteli Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a po obdržení písemného informovaného souhlasu s poskytováním pod. opatření zák. zástupců žáka. Škola ve spolupráci s ŠPZ, žákem, zák. zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření

Ostatní: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky

Pro účely podpory vzdělávání žáků s větším rozsahem speciálních vzdělávacích potřeb a potřebou podpůrných opatření stupně 2 až 5 školy zpracovávají na základě doporučením školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán žáka, který zahrnuje potřebné pedagogicko-organizační. Podpůrná opatření projektu Společné vzdělávání. Rozdělení podpůrných opatření do 5 stupňů dle náročnosti. Podpůrná opatření jsou nároková, tudíž hrazená ze státního rozpočtu. Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným.

Portaro - Webový katalog knihovny. Contents OBSAH Úvod - Kompatibilita textu publikace s klasifikacemi využívanými ve zdravotnictví, v sociální péči a ve školství.....11 (Milan Valenta) Referenční rámec M??.....13 Referenční rámec SIS.....15 Referenční rámec Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (část diagnostické domény pro žáky s. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Priority školy 1.Budování pohodového školního prostředí, kde jsou si žáci, učitelé i rodiče partnery, vedou spolu dialog postavený n

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk - 2. stupeň ZŠ Učební osnovy vyučovacího předmětu Německý jazyk - 2. stupeň ZŠ Hodnocení výsledků vzdělávání Dílčí změny vycházejí vstříc potřebě posílit v 6. ročníku prostor pro procvičování základních naukových předmětů ČJ Na základě stanovení podpůrných opatření v doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, mohou tito žáci na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka přestoupit do běžné třídy střední školy oborů vzdělání. možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. (9) Podpůrná opatření prvního stupn uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení Charakteristika ŠVP. 1. Koncepce školy. Školní vzdělávací program rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno v RVP, také výsledky vzdělávání , klíčové a odborné kompetence a čtyři průřezová témata.Propojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách.Východiskem koncepce školy jsou základní cíle, a to.

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy (popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou) Zde uveďte, jak bude probíhat domácí příprava žáka, jak bude probíhat komunikace s rodinou, aby byla zajištěna realizace podpůrných opatření synergicky i v rámci domácí přípravy Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka Metodické vedení pedagogů a rodičů při: a) uplatňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáka, b) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, c) rozvoji komunikace, následně při rozvoji školních dovedností a v návaznosti na plnění vzdělávacích programů, d) individuálních programech k rozvoji.

V souladu s platnou legislativou, zejména s vyhl. č. 72/2005 Sb., v platném znění, zajišťujeme poskytování poradenských služeb ve škole ŠPP, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy Interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka, vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu za účelem stanovení podpůrných opatření na základě. Podpůrná opatření 3. stupně. Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka.Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáka s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV V rámci poskytovaných podpůrných opatření se klade důraz na individualizaci výuky (zohlednní individuálních potřeb žáka, doplňující výklad nebo procviování, princip multisenzorického přístupu, nastavení dílþích cílů tak, aby žák mohl zažít úspch, opakované vracení se ke klíovým pojmům a dovednostem)

3 - Katalog podpůrných opatření. download Stížnost . Komentáře . Transkript . 3 - Katalog podpůrných opatření. 2 Charakteristika ŠVP: Minimální doporučená úroveň pro úpravy v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy podle RVP ZV. 2.1 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 2.1.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) Jan 1, 2018 - Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, do rukou se Vám dostává dílčí část Katalogu podpůrných opatření - zaměřená na žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Cílem této dílčí části je nabídnout pedagogickým pracovníkům přehledný sumář informací o mentál

 • Pečení v elektrické troubě.
 • Suvenýry z dubaje.
 • Dead man's bones.
 • Mccafe ip pavlova.
 • Mlácení koček.
 • Mleté maso s kořenovou zeleninou.
 • Ehsv.
 • Cort earth 70 br.
 • Dřevěná káď bazar.
 • Tepelná vazba unibind.
 • Sněhulák online zdarma.
 • Děložní čípek při sexu.
 • Lumbální punkce po zákroku.
 • Náplast na bradavice do vody.
 • Melír doma.
 • Pribeh pro deti.
 • Super levné zboží.
 • Uppsala švédsko.
 • Bakaláři login.
 • Hysterický pláč při kojení.
 • Impatiens noli tangere.
 • Piráti z karibiku 3 online freefilm.
 • Speedfan cz.
 • Garáž rozměry.
 • 11 září film 2006 online.
 • Akne na tvari priciny.
 • Pedálové šlapadlo.
 • Maltézský psík výchova.
 • Primátor hlavního města prahy je z výkonu své funkce odpovědný.
 • Kamera s rozpoznáním obličeje.
 • Bílé karpaty orchideje 2019.
 • Naruto jutsu.
 • Sansa stark.
 • Kobra královská prodej.
 • Jak citovat ze sborníku.
 • Černá matná barva na dřevo.
 • T mobile tarify pro seniory.
 • Arl nfa.
 • Čelenky do vlasů eshop.
 • Terapeutická panenka barborka.
 • Hp probook 450 g5 test.